Ziyaretçi Aydınlatma Metni

MAN TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ( “KVK Kanunu” ) 10.maddesi ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ madde başlığı ile ‘veri sorumlusu’ olarak MAN Türkiye Anonim Şirketi (“MAN”),  kişisel veri sahipleri olarak sizleri, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği hakları konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.

İşbu Aydınlatma Metni ile ‘veri sorumlusu’ olarak MAN Türkiye Anonim Şirketi (“MAN”), siz veri sahiplerini KVK Kanunu’nun 10. Maddesi hükmü gereğince bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

 1. Amaç

MAN Türkiye Anonim Şirketi (“MAN”), kariyer internet sitemizi ziyaret eden, kayıt/üye olan siz ziyaretçilerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Aşağıda sayılanlardan birinin varlığı halinde, MAN, siz ziyaretçilerinin kişisel verilerini açık rıza aranmaksızın işleyebilecektir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. MAN’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. Ziyaretçinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MAN’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

MAN olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirketimizin meşru menfaati gereği kişisel verileriniz, Şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş veya staj başvurularının kabul edilmesi amacıyla, kariyer internet sitemize üye girişi yapılması ve internet sitemizde mevcut iş ve staj başvuru formlarının doldurulması yoluyla elektronik ortamda kayıt sisteminde toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz veri işleyen sıfatıyla Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Ata 3/1 No:49 Ataşehir / İSTANBUL adresinde mukim TLS YAZILIM ve DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (TLS Yazılım)  ile akdedilen sözleşme kapsamında TLS Yazılım’a ait bulut platformunda saklanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlenebileceği ve Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

MAN kariyer internet sitemizi ziyaret eden, kayıt/üye olup internet sitemizde mevcut iş veya staj başvuru formlarını doldurarak iş/staj başvurusu yapan siz misafirlerimizin Şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş veya staj başvurularının kabul edilmesi amacıyla,  aşağıda detaylı olarak açıklanan kimlik bilgileri-öğrenim durumu- yetkinlik-iş deneyimi bilgileri şeklinde elde edilen kişisel verileriniz, MAN Türkiye A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve Kanun ve sair mevzuat ile kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dâhil olmak üzere Veri işleyen sıfatıyla TLS YAZILIM’a ait olan TLS YAZILIM tarafından geliştirilen insan veya makine tarafından okunabilir formdaki yazılım aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında otomatik olarak işlenecek ve MAN İnsan Kaynakları Bölümü yetkili çalışanları tarafından kullanıcı adı- şifresi girilerek TLS yazılım sunucularına uzaktan erişimle görüntülenecektir.

İşlenen kişisel verileriniz İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak MAN bilgi ve belgelerini almaya hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle mevzuat kapsamında talep edildiği takdirde paylaşılabilecektir.

MAN kariyer internet sitemizi ziyaret ettikten sonra kayıt/üye olup internet sitemizde mevcut iş veya staj başvuru formlarını doldurarak iş/staj başvurusu yapmanız halinde işlenen Kişisel Verileriniz:

 

Kişisel Veri Kategorisi

Açıklaması

İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi

Aday Personel Verisi

Başvurduğu Bölüm, Çalışacağı Bölüm, Unvanı, İşbaşı verme Tarihi, İşbaşı Tarihi, Askerlik Durumu, Mesleki Yeterlilik Durumu, Muafiyet nedeni, IK Görüşü, IK Görüşme Tarihi, Bölüm Görüşü, Bölüm Görüşme Tarihi, Direktör Onayı, Direktör Görüşme Tarihi, Sözleşme Türü, SL Görüşü, SL Görüşme Tarihi, Nihai Sonuç, Aday Statüsü, Aday Not, Bilgisayar Programları Test Sonucu, İlgili Personel bilgisi, Assesment Sonucu, Doktor Görüşü, Doktor Görüşme Tarihi, İşkur Kaydı

Aday Personel

İletişim Verisi

Ev adresi, Telefon numarası, E-Posta, Cep telefonu,

Aday Personel,

Özlük Verisi

Öğrenim durumu, Okul Adı, Bölümü, Okul Yeri, Giriş Tarihi, Mezuniyet Tarihi, Derecesi, Katıldığı Kurs veya Seminerler, Bildiği Yabancı Diller ve Seviyesi, Bildiği Bilgisayar Programları,İş Deneyimleri, Yabancı Dil test sonucu, Ehliyet Bilgisi

 Aday Personel

Kimlik Verisi

Uyruk, Ad Soyad, Doğum yeri, Doğum tarihi, Referans Bilgisi, Medeni Hali, Cinsiyet

Aday Personel,

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Engel Durumu, Engel Oranı

Aday Personel

 1. Sahip Olduğunuz Haklar

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi MAN Türkiye A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle “Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. MAN, başvuru taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, , talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MAN tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahibi olarak KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak başvurunuz aşağıda belirtilen durumlarda reddedildiği takdirde ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 1. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 2. Orantısız çaba gerektirmesi
 3. Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 4. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 5. KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu