Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Politika

MAN TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYLARININ
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKA

MAN Türkiye Anonim Şirketi (“MAN” veya “Şirket”), çalışan adaylarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. MAN çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesinde işbu “MAN Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Politika” (“Politika”) uygulanacaktır.

Bu Politika ile MAN çalışan adaylarına ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır:

 •   Kişisel verilerin kim tarafından toplandığı,

 •   MAN’ın kişisel verileri nasıl topladığı ve kimlere hangi yollarla aktardığı,

 •   Kişisel verilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği,

 •   İşlenen kişisel verilere ilişkin olarak MAN çalışan adaylarının hangi haklara sahip olduğu,

 •   Veri güvenliğinin sağlanması için alınan idari ve teknik önlemlerin neler olduğu.

2. Tanımlar

Açık rıza

Anonim hale getirme
Kişisel veri Kişisel verilerin işlenmesi

Kanun
Kurul
Özel nitelikli kişisel veri

Çalışan Adayı

3. Genel İlkeler

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
MAN’a iş başvurusunda bulunarak kişisel bilgilerini erişilebilir kılan gerçek kişi

Çalışan Adaylarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aşağıda sayılan ilkeler hâkimdir:

 •   Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

 •   Doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama,

 •   Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,

 •   İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 •   İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi

4.1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Çalışan Adaylarının kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde sayılan veri işleme şartları ile uyumlu olarak işlenmektedir. Aşağıda sayılanlardan birinin varlığı halinde, MAN, çalışan adaylarının kişisel verilerini açık rıza aranmaksızın işleyebilecektir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına

  hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden

  bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 4. MAN’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 5. Çalışan Adayı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 7. Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MAN’ın meşru menfaatleri için

  veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Hukuka aykırı olarak işlendiği takdirde ayrımcılığa maruz kalma riski taşıyan özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesinde sayılan veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla, aşağıda sayılan hallerde çalışan adayının açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verilerinin işlenebilmesi mümkün olacaktır:

 1. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

  Kişisel sağlık verileri; (i) Kurul tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak, (iii) sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:

  • -  Çalışan Adayı’nın yazılı açık rızası

  • -  Kamu sağlığının korunması

  • -  Koruyucu hekimlik

  • -  Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

  • -  Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

 2. Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Bu kapsamdaki verilerin, çalışan adayının açık rızasının bulunması durumunda veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenmesi mümkün olacaktır.

5. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

MAN, çalışan adaylarının kişisel verilerini işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. MAN tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan adaylarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Aday Personel Verisi

İletişim Verisi Kimlik Verisi

Özel nitelikli kişisel veriler

Kişisel Verinin İçeriği

Firmaya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Firma'ya erişilebilir kılan gerçek kişiler

Telefon numarası, adres, e-mail adresi gibi bilgiler.

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler.

 Adli sicil kaydı
 Sağlık raporu, kan grubu,
 Sendika bilgileri, üye olunan dernek/kulüpler
 İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu kapsamında Konjenital/kronik hastalık,

bağışıklama tetanos/hepatit vb. hastalık, tıbbi anamnez bilgileri, fiziki muayene

sonuçları, laboratuvar bulguları
 Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi)  Engellilik ve sakatlık durumu
 Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı

Personelin veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri vs.)

Personelin veya çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel verileri (iş seyahatleri, araç kullanım bilgisi)

Firma'nın tüzel kişiliğine ait veriler

Özlük Verisi

Personel Verisi

Şirket Verisi 5.1.

İşlem

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

MAN, aşağıda belirtilen birimler tarafından ilgili amaçlar doğrultusunda çalışan adaylarına ait kişisel verileri toplayabilecek, işleyebilecek ve aktarabilecektir:

Aday Personel Verisi; İnsan Kaynakları Yönetimi & İş Organizasyonu birimi tarafından iş başvurularının takip edilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi, mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi, referans kontrollerinin yapılması, İşbaşı Eğitim Programı taleplerinin oluşturulması, işveren taahhütnamesinin oluşturulması, olumsuz adayların takibinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmekte ve İşkur’a aktarılmaktadır.

İletişim Verisi; İnsan Kaynakları Yönetimi & İş Organizasyonu birimi tarafından iş başvurularının takip edilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi, referans kontrollerinin yapılması ve İşbaşı Eğitim Programı sözleşmelerinin oluşturulması amacıyla işlenmekte ve İşkur’a aktarılmaktadır.

Kimlik Verisi; İnsan Kaynakları Yönetimi & İş Organizasyonu birimi tarafından iş başvurularının takip edilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi, mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi, kişilik envanteri analizi yapılması, referans kontrollerinin yapılması, işveren taahhütnamesinin oluşturulması, İşbaşı Eğitim Programı taleplerinin oluşturulması, İşbaşı Eğitim Programı katılımcılarının takibi, İşbaşı Eğitim Programı sözleşmelerinin oluşturulması, İşkur kursiyer taahhütnamesinin oluşturulması, olumsuz adayların takibinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmekte ve Davranış Bilimleri Enstitüsü ve İşkur’a aktarılmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler; İnsan Kaynakları Yönetimi & İş Organizasyonu birimi tarafından iş başvurularının takip edilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Özlük Verisi; İnsan Kaynakları Yönetimi & İş Organizasyonu birimi tarafından iş başvurularının takip edilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi, referans kontrollerinin yapılması, olumsuz adayların takibinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Personel İşlem Verisi; İnsan Kaynakları Yönetimi & İş Organizasyonu birimi tarafından mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi, işveren taahhütnamesinin oluşturulması, iş başvurularının takip edilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi, İşbaşı Eğitim Programı sözleşmelerinin oluşturulması amacıyla işlenmekte ve İşkur’a aktarılmaktadır.

Şirket Verisi; İnsan Kaynakları Yönetimi & İş Organizasyonu birimi tarafından işveren taahhütnamesinin oluşturulması, İşbaşı Eğitim Programı taleplerinin oluşturulması ve İşbaşı Eğitim Programı sözleşmelerinin oluşturulması amacıyla işlenmekte ve İşkur’a aktarılmaktadır.

1.1. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin Açıklamalar

MAN, çalışan adaylarına ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa da, başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili çalışan adayı tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler MAN tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

2. Çalışan Adayının Sahip Olduğu Haklar

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan adayı, MAN’a başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Çalışan Adayları, Kanun’dan doğan taleplerini “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. MAN başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Çalışan Adayı, işbu Politika’ya konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, MAN’ı bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, MAN’ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3. Kişisel Verilerinin Güvenliği

MAN, çalışan adaylarının kişisel verilerini korumak için uygun idari ve teknik tüm tedbirleri uygulamakla yükümlüdür. Veri kaybı, izinsiz kullanım, çoğaltma, erişim, değiştirilme tehditlerine karşı düzenlenmekte olan idari ve teknik önlemler aşağıdaki gibidir:

 •   Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması,

 •   Kullanılan yazılımların virüs koruma sistemleri ile korunması,

 •   Kişisel verilere erişimin sınırlanması,

 •   Kanun’dan kaynaklanan uygulamalara ilişkin olarak iç politikaların düzenlenmesi ve bunlara

  uyumun sağlanması,

 •   Çalışanların Kanun ve bundan kaynaklanan şirket uygulamalarına ilişkin olarak eğitilmesi,

 •   Alınan idari ve teknik önlemlere ilişkin olarak düzenli aralıklarla denetim sağlanması.

  İşbu Politika, gerekli görüldüğü hallerde MAN tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak çalışanlara bilgilendirme yapılacaktır.


 

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu